Obchodní podmínky

RYCHLÉ ODKAZY: 

Odeslání na reklamaci, výměnu a odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek, lze provést jednoduše a zdarma přes pobočku Zásilkovny . Je jich více jak pošt a funguje i na Slovensku.  Vyhledejte si tu jež Vám vyhovuje dle adresy. Stačí pak donést řádně zabalenou zásilku s formulářem (viz výše) a obsluze sdělit kód pro zásilku na naší adresu:  934 19 836 . Obsluha pobočky zajistí odeslání k nám službou Reklamační asistent. Počítejte však, že k nám půjde až jeden týden.

Pospícháte? Nejste si jistí? Chcete navrhnout řešení? Použijte :

 

 

Název: Yachtmeni z.s., Spisová značka: L 24014 vedená u Městského soudu v Praze, (dříve Yachtmeni, registrováno u Ministerstva vnitra ČR dne 22. 2. 2012, č. j. VS/1-1/87722/12-R)
Sídlo: Nikoly Tesly 1424/3, Praha 6 - Dejvice, 16000
IČ: 22751963, DIČ: CZ22751963

Telefon: +420 734337166
Email: info@yachtmeni.cz (yachtmeni.cz@gmail.com)
Kontaktní adresa: Nikoly Tesly 1424/3, Praha 6 - Dejvice, 16000
Výdejna: Nikoly Tesly 1424/3, Praha 6 - Dejvice, 16000

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

     

spolku Yachtmeni z.s., Spisová značka: L 24014 vedená u Městského soudu v Praze - viz justice.cz, se sídlem Nikoly Tesly 1424/3, Praha 6 - Dejvice, 16000, identifikační číslo: 22751963, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: L 24014, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.eshop-yachtmeni.cz  

 

 • ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

   1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) spolku Yachtmeni z.s., Spisová značka: L 24014 vedená u Městského soudu v Praze - viz justice.cz, se sídlem Nikoly Tesly 3, Praha 6, 16000, identifikační číslo: 22751963, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: L 24014 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adresewww.eshop-yachtmeni.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
   2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
   3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
   4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
   5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 • UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

   1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
   2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
   3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
   4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
   5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
   6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 • UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

   1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.
   2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
   3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
   4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
    1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
    2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
    3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
   5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
   6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
   7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
   8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

     

 

 • CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

☐ v hotovosti ve výdejně prodávajícího;

☐ v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

☐ bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2501881511/2010, vedený u Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“);

☐ bezhotovostně prostřednictvím platebního systému      ;

bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány ComGate Payments, a.s. ;

☐ prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

   1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
   2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
   3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
   4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
   5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
   6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
   7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající   je    plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej buď ve fyzické podobě nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
   8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
   9. Platba „Twisto Pay“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto Pay faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby”Twisto Pay”


    Kupující volbou služby Twisto prohlašuje, že je svéprávný a starší 18 let a zároveň si je vědom toho, že služba platba “Twisto” je určena pouze osobám splňujícím uvedené požadavky.


    V případě, že Kupující využije službu „Twisto pay“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

    K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto pay“. Kupující bere na vědomí, že v případě využití služby “Twisto” je tato objednávka závazná a neslouží jako rezervace zboží či služeb.


    Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto Pay v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby”Twisto Pay”

 

 • ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

   1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
   2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího yachtmeni.cz@gmail.com    .
   3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
   4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to způsobem, jakým byly přijaty. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal nepoškozené. Prodávající rovněž při vrácení pěněžních prostředků postupuje v souladu s dalšími právními předpisy.
   5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
   6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
   7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 • PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

   1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
   2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
   3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
   4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Za poškození zboží během dopravy ručí dopravce. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě další škody objevené na zásilce po převzetí, je povinen kupující provést fotodokumentaci balení a škodu uplatnit u dopravce.
   5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
   6.  Dodá-li prodávající věc na místo určené kupujícím, převezme kupující věc při dodání; v ostatních případech převezme kupující věc při prodeji

   7. Nepřevezme-li kupující věc v době uvedené v odstavci 6, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Neujednají-li její výši strany, platí za ujednanou výše obvyklá.

   8.  V případě, že kupující nepřevezme objednávku formou dobírky, zavazuje se k uhradě plné ceny poštovného a doběrečného.

   9.  V případě, že zákazník nepřevzal zboží u prvního doručovaní a zboží bude vráceno prodejci, má prodejce nárok na poplatek za opětovné odeslání ve dalšího ceny za přepravu a obalu.

   10. Poruší-li kupující povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit. 

 

 • PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

   1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
   2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
    1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
    2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
    3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
    4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
    5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
   3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
   4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
   5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho adrese, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání, servisu určeném prodávajícím. Pro uplatnění práv z vadného plnění můžete využít reklamacni_protokol_yachtmeni(112 kB)
   6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. V případě zaslání zboží na adresu prodejce je jako nejlevnější způsob dopravy  - na náhrady prodávajícího v případě oprávněné reklamace  - možno použít služeb Zásilkovna.cz - Reklamační asistent. V případě neoprávněné reklamace může být účtován maximální poplatek dle ceníku Zásilkovny ( v ČR je to 35 Kč).

    Odeslání na reklamaci lze provést jednoduše přes více jak 2000 sběrných poboček Zásilkovny v Česku i na Slovensku. Vyhledejte si tu jež Vám vyhovuje dle adresy. Stačí pak donést řádně zabalenou zásilku a obsluze sdělit kód pro zásilku na naší adresu:  934 19 836 . Obsluha pobočky zajistí odeslání k nám službou Reklamační asistent. Počítejte však, že k nám půjde asi týden.

     
 • DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

   1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
   2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
   3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy yachtmeni.cz@gmail.com     . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
   4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
   5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
   6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a dalších předpisů. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
   7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

   1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
   2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dalších údajů na kterých se s prodávajícím dohodli (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
   3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, jak je uvedeno v článku Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR) a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
   4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
   5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
   6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
   7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
   8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
    1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
    2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
   9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
   10. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

 • ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

   1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
   2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 • DORUČOVÁNÍ

 

   1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy - odstoupeni od smlouvy.doc (26 kB)
  5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování : Yachtmeni z.s., Nikoly Tesly 3, Praha 6, 16000 , adresa elektronické pošty: Yachtmeni.cz@gmail.com , telefon  +420 734 337 166.

   V Praze,  dne 26.2.2017          

Vzor  formuláře na odstoupení od kupní smlouvy (možno vytisknout nebo napsat rukou a  přidat ke zboží)

 

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon a/nebo e-mail:

Komu: Yachtmeni, z.s.
IČ 22751963
Nikoly Tesly 3, Praha 6, 16000
Doručovací adresa (zde můžete zaslat balíček) Nikoly Tesly 3, Praha 6, 16000, tel. 734337166

V ...... Kdy........

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,
dne …... jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www. eshop-yachtmeni .cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží (viz kopie faktury, kde je zaškrnuto), které jsem převzal(a) dne: ......
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.
Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši.................Kč a ............ Kč za nejlevnější vámi nabízené poštovné (nikoliv doběrečné) ve prospěch mého bankovního účtu č. …......................, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy. Zboží zašlu na své náklady na vaši adresu v této lhůtě tak, abyste se stihli seznámit s jeho stavem.

S pozdravem

..............................................
(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Kopie kupního dokladu

 

Informace o zajištění zpětného odběru elektrozařízení pro konečné uživatele


Vážení zákazníci,


Po ukončení životnosti zakoupeného el. výrobku (ekologická likvidace našich výrobků podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou
životností, a dle prováděcích vyhlášek tohoto zákona) je nezbytné tento výrobek odevzdat na
místo zpětného odběru. Jen tak bude zajištěna jeho ekologická likvidace. Seznam míst
zpětného odběru odpadních elektrozařízení je k dispozici na webové stránce Ministerstva
životního prostředí: https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro/. Odpadní elektrozařízení zaneste
na vybrané sběrné místo, kde vám obsluha určí, kam můžete zařízení bezplatně odložit. Aby
elektrozařízení mohla být recyklována, musí se odevzdávat v nedemontovaném stavu. Proto
výrobek nerozebírejte, ale odevzdejte jej kompletní.
V případě nákupu nového výrobku podobného typu a použití můžete též vysloužilé odpadní
elektrozařízení bezplatně předat přímo prodejci (ve stejném počtu kusů).
Organizuje-li vaše obec mobilní sběr odpadů, jehož součástí je zpětný odběr odpadních
elektrozařízení, můžete využít i této akce.
Pro drobná odpadní elektrozařízení jsou připraveny i speciální červené kontejnery v ulicích.
Jejich seznam naleznete na http://www.cervenekontejnery.cz/. Následný odvoz
a ekologické zpracování odevzdaných elektrozařízení zajistí ASEKOL a.s.
Pokud se elektrozařízení vyhodí do běžného komunálního odpadu, nedojde k jeho recyklaci.
Pokud takové elektrozařízení skončí na skládce, může poškodit či ohrozit životní prostředí
a lidské zdraví, neboť může obsahovat množství nebezpečných látek.
Jednoznačně nejvýhodnějším způsobem zpracování elektroodpadů je jejich recyklace.
Použitá elektrozařízení mohou obsahovat řadu vzácných materiálů, přičemž tyto materiály lze
opětovně použít, tím šetřit přírodní zdroje a současně omezovat zatěžování prostředí
škodlivinami. Recyklace umožňuje snížení nákladů při výrobě nových výrobků a snížení
ekologické zátěže prostředí. V tomto ohledu je úloha spotřebitelů a dalších konečných
uživatelů elektrozařízení nezastupitelná, neboť svým zodpovědným přístupem
a odevzdáváním odpadního elektrozařízení na místech k tomu určených významně přispívají
k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.
Na každém elektrozařízení, na jeho obalu, v záručním listu či v návodu na použití je uveden
symbol přeškrtnuté popelnice. Jeho význam spočívá v tom, že tento výrobek nesmí být po
ukončení jeho životnosti vyhozen do popelnice se směsným odpadem, ale musí být odevzdán
na místa k tomu určená, tedy ke zpětnému odběru, tak, aby byla zajištěná jejich ekologická
likvidace.
Zodpovědným přístupem k nakládání s vysloužilým elektrozařízením šetříte životní prostředí
nás všech!

 

×
Yachtmeni